M

Takservice – löpande underhåll som maximerar takets livslängd

Biscaya erbjuder takserviceavtal till fastighetsägare och förvaltare som kan förlänga takets och tätskiktets livslängd avsevärt. Vi har många olika upplägg för serviceavtalen där kundens önskemål och behov ligger i fokus.

Våra erfarenheter är att städning av tak är något som fastighetsägare ofta missar och detta kostar enormt mycket i längden i form av akututryckningar, förkortad livslängd på taket och vattenskador av inredning, varor och inventarier i underliggande lokaler.
Ett takserviceavtal är ett smart och kostnadseffektivt sätt att förlänga takets livslängd och minska risken för läckage.

Vi har stor erfarenhet av dessa arbeten och utför idag takservice på fastigheter över hela Sverige åt ett flertal fastighetsägare.

Exempel på tjänster vi erbjuder i och med serviceavtalen:

  • Städning av tak och hängrännor för att säkerställa takets funktion (rensning av brunnar, borttagning av smuts som förhindrar avrinningen av vatten, borttagning av fågelbon med mera)
  • Statusbesiktning av taket (kontroll av status för tätskikt, beräknad livslängd, okulär kontroll av skarvar och vertikala anslutningsytor, kontroll av anslutningar mot brunnar och fotplåtar och så vidare)
  • Kontroll av taksäkerhet och tillgänglighet för att informera fastighetsägaren om var taksäkerheten brister och vilka konsekvenser det kan få för fastighetsägaren vid en eventuell olycka
  • Kontroll av svagheter i tätskiktet som kan behöva akutåtgärder (ställen där läckage är nära föreliggande såsom släppor, skador orsakade av mekanisk åverkan med mera)
  • Budgetunderlag för framtida renoveringsbehov (tidsuppskattning, kostnadsuppskattningar med mera)
  • Kontroll av brandventilatorer (kontroll av dess funktioner, test av fjärrutlösning, underhåll i form av smörjning, rengöring, reparation av småfel med mera)